Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

CurlyGirl
2304 406c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 22 2015

CurlyGirl
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viasomeoneeee someoneeee
CurlyGirl
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viasomeoneeee someoneeee
CurlyGirl
Pracuj nad sobą, by być swoim największym powodem do dumy.
— just for yourself
CurlyGirl
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viasomeoneeee someoneeee
CurlyGirl

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viasomeoneeee someoneeee

June 21 2015

CurlyGirl
4688 3f6d
Reposted bysomeoneeeemillysitmakesmecalmziribiri
CurlyGirl
4635 8566
Reposted bypseudoartystycznieThanksCat
CurlyGirl
4171 d0b5
Reposted bydaria490pani-na-m
CurlyGirl
9669 c275
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viabananowo bananowo

June 20 2015

CurlyGirl
9287 2c5a
Reposted fromperseweracje perseweracje viaDashha Dashha

June 19 2015

CurlyGirl

June 14 2015

CurlyGirl
CurlyGirl
5422 ab42 500
CurlyGirl
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viamentispenetralia mentispenetralia

June 07 2015

May 22 2015

CurlyGirl
CurlyGirl
0307 3137

May 07 2015

CurlyGirl
Reposted fromfelicka felicka vialissie lissie

May 06 2015

CurlyGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl